ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

    Για την εγγραφή ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού συμπληρώνει αίτηση που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Σταθμού με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από το σχολείο)
  • Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης για το Σχολικό Λεωφορείο μας. (παρέχεται από το σχολείο)
  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ( όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης), στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα και αριθμός δημοτολογίου, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή στα μητρώα του σταθμού μας.

    (Για το παιδί που θα συνεχίσει τη φοίτησή του και στις επόμενες τάξεις του «Αγίου Στυλιανού», δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης).

  • Βεβαίωση Υγείας Μαθητή την οποίο συμπληρώνει ο γιατρός σας (παρέχεται από το σχολείο). Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου το Α.Δ.Υ.Μ. (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή) χορηγείτε από τον παιδίατρο σας .
  • Ερωτηματολόγιο (παρέχεται από το σχολείο)
  • 4 φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου αστυνομικής ταυτότητας