ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού συμπληρώνει αίτηση που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Σταθμού με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

· Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από το σχολείο)

· Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Σταθμού(παρέχεται από το σχολείο)

· Υπεύθυνη Δήλωση μετακίνησης για το Σχολικό Λεωφορείο μας (παρέχεται από το σχολείο)

· Υπεύθυνη Δήλωση παράδοσης και παραλαβής του παιδιού από τρίτο πρόσωπο(παρέχεται από το σχολείο)

· Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ( όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης), στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα και αριθμός δημοτολογίου, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή στα μητρώα του σταθμού μας.

(Για το παιδί που θα συνεχίσει τη φοίτησή του και στις επόμενες τάξεις του «Αγίου Στυλιανού», δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης).

· Βεβαίωση Υγείας Μαθητή συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο σας (παρέχεται από το σχολείο). Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου το Α.Δ.Υ.Μ. (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή-παρέχεται από το σχολείο)

· Έντυπο γονικής συναίνεσης, σύμφωνα με την αρχή προστασίας δεδομένων(παρέχεται από το σχολείο)

· Ερωτηματολόγιο (παρέχεται από το σχολείο)

· 4 φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου αστυνομικής ταυτότητας